GİRİŞİMCİLİK

 

GİRİŞİMCİLİK VE TİCARİLEŞME YÖNETİMİ

Trakya Üniversitesi TTM, günümüz küresel iş dünyasının değişkenliğinde fark yaratacak ve değer oluşturacak kârlı kuruluşların kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak istemektedir.  Bu anlamda ön kuluçka ve kuluçka imkanları ile öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri hedef kitlesi içindeki paydaşları ile birlikte özendirmek ve yatırımcı çekme eğilimi içindedir. Stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yatırımları arttırarak kârlılık oranını ve ciroyu arttırmak hedefindedir. Yenilikçi fikir ve/veya rekabet üstünlüğü içeren bir buluşun ticari değere dönüştürülmesi aşamasında fikri hakları da  korunarak girişimcilik ve ticarileştirme konularında iç ve dış paydaşlara destek verilmektedir.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Nedir?

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. toplantısında alınan “Üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi” kararı kapsamında Türkiye’de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi hazırlandı.

Endeks ile ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi sıralanmaktadır.

Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanıyor.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değildir.

Endeksin kavramsal çerçevesine ilişkin TÜBİTAK tarafından 2012 yılı başında başlatılan çalışmalara YÖK ve TÜİK’in yanısıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TPE, KOSGEB ve üniversiteler katkı sağladı1. Bu kurumların Başkan ve Müşteşar Yardımcısı ve temsilcilerinden oluşan Üst Düzey Grup değerlendirmeler yaptı. Ayrıca, Teknik Grup da bu çalışmalara destek sağladı.

Endeksin oluşturulması sürecinde Nisan – Mayıs 2012 döneminde 16 üniversiteyi kapsayan pilot çalışma gerçekleştirildi. Pilot çalışma sonrasında 16 üniversitenin rektör yardımcılarıyla değerlendirme toplantısı yapılarak gösterge seti ilgili kamu kurumlarının da katkısıyla nihai hale getirildi. Görüş birliği içinde oluşturulan endeksin ilk sonuçları 10 Ekim 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Endeks kapsamında TÜBİTAK yetkilileri ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin kompozit endeks üzerine uzmanlaşan birimi arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Veri toplama sürecine ise YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler, TPE, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TTGV ve TÜBA katkı sağladı.

2013 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi veri toplama sürecine 209 kurum katkı sağladı. 23 göstergeden oluşan endeks kapsamında yaklaşık 400.000 hücrelik veri seti 6,5 aylık yoğun bir çalışma sonunda toplandı ve çeşitli kontrollere tabi tutularak değerlendirmeye alındı.

Endeks kapsamında 50 ve üzeri öğretim üyesi olan 136 üniversite hesaplamaya dahil edildi. Bu yıl ilk 10’a 1 yeni üniversite dahil olurken, ilk 10’daki 7 üniversitenin yeri bir önceki döneme göre değişiklik gösterdi. Aynı şekilde ilk 20’ye 3; ilk 50’ye 8 yeni üniversite dahil olurken, ilk 20’deki 17 üniversitenin; ilk 50’deki 46 üniversitenin yeri bir önceki döneme göre değişiklik gösterdi.
Bu yılki endeks oluşturulurken gösterge değerleri YÖK tarafından sağlanan üniversitenin 2012 yılı öğretim üyesi değerine bölünerek normalize edildi2. Ayrıca, Küresel Yenilik Endeksi, AB Yenilik Birliği Sıralaması vb. endekslerde de kullanılan min-max yöntemi ile her bir gösterge en büyük değer 100, en küçük değer 0 olacak şekilde standardize edildi. Hesaplamalar sırasında göstergelerin dağılımı göz önünde bulundurularak yukarıda bahsi geçen endekslerde de kullanılan uç değer analizi, transformasyon gibi tekniklerden yararlanıldı.

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİNİN BOYUTLARI

GİRİŞİMCİ VE YİNİLİKÇİ ÜNİVERSİTE

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği
Fikri Mülkiyet Havuzu
İşbirliği ve Etkileşim
Girişimcilik ve Yenilikçi Kültürü
-Ekonomik Katkı ve Ticarileşme

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Formları

PROJE TABLOSU
-EĞİTİM TABLOSU

Ön Kuluçka Merkezi

-Ön kuluçka merkezleri iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları ifade etmektedir.

Kuluçka Merkezi

Kuluçka Merkezleri, teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, genç girişimcileri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek amacıyla kurulmuş ve yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetlerinin verildiği, çalışma alanlarının esnek yapıya sahip olduğu ve kira oranlarının nispeten ucuz olduğu yerler olarak tanımlanır.

Kuluçka Merkezinin Faaliyet Alanları

Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve benzeri temel girişimcilik konularında; ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlama,

- İş fikri geliştirme,
İş modeli geliştirme,
Pazarlama ve rekabet stratejileri oluşturma,
Ürün ve hizmetler için fiyat belirleme,
Girişimcilik alanında yarışmalar düzenleme,
Girişimcileri yatırımcılarla buluşturma,
Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yeniklik
Fon kaynağı bulma ve yatırım alma,
Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında danışmanlık,
İş geliştirme danışmanlığı,
Girişimcileri mentörlerle eşleştirme.

Bu içerik 26.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1118 kez okundu.