HAKKIMIZDA

Teknoloji Transferi  Uygulama ve Araştırma Merkezi


Trakya Üniversitesinin vizyonu; üniversite sanayi işbirliğinin önemi konusunda hem iç hem dış paydaşlarında farkındalık yaratan, toplumsal faydaya yönelik bilimsel çalışmaları ve gelişme potansiyeli olan çalışma alanlarını öncelikli olarak destekleyen,  üniversitede üretilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesindeki süreçleri kolaylaştıran ve teşvik eden, ileri teknoloji uygulamalarını katma değer yaratan çözümlere dönüştüren, öncü bir üniversite olmaktır. 

Belirlenen vizyon doğrultusunda, üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve sorumlu kılınan Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi,  ileri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversiteyle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla tasarlanmıştır.
 
Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Rektörlük bünyesinde yapılandırılan Merkezin görev ve faaliyet alanları şunlardır:
 
a) Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek ve tüm faaliyetlerin yaygın etkisini arttırmak, farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulmasını planlanmak, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerin sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere envanter ve akademisyen envanter oluşturulmasını sağlamak, yurtiçi veya yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlar ve merkezler le ağ kurma faaliyetleri için iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler için ulusal ve uluslararası finansal veya hibe destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak ve proje desteklerinden yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesin sağlamak.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetler için sanayi ile Üniversite arasında kontratlı ar-ge projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık alanlarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlamak. Ayrıca, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikler düzenlenmesi ve Üniversitenin sahip olduğu imkanlar doğrultusunda sanayiye yönelik test ve analiz hizmetler sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme sorunlarının giderilmesi yönünde projeler yürütülmesini organze etme gibi faaliyetlerin yürütülmesini planlanmak.

ç) Fikir ve sına mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetler için fikir ve sına mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetler sunmak.

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri için girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitimi hizmetler sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve kuluçka merkez gibi yapıların kuruluşuna destek olmak, öğrenci ya da akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağlamak.
 
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi alanında uzman öğretim üyeleri ve personel ile faaliyet göstermektedir. Merkezde 7 kişilik bir yönetim kurulu bulunmaktadır.
 
 
Yönetim Kurulunun görevleri

a) Merkezin çalışması ve yönetim le ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak. Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak. Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.
ç) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.
e) Çalışma grupları ve bu gruplarda yer alacak personel görevlendirmek ve faaliyetlerin takip etmek.
 
Bu faaliyet alanları doğrultusunda Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 5  alt modül aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde;

Modül 1: FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ; Öğrencilerin, akademisyenlerin ve sanayicilerin Üniversite Sanayi İşbirliği algısını ve farkındalığını arttırmak amacıyla sektör odaklı eğitim, seminer ve etkinlikler yapılması,

Modül 2: DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER; Proje Destek Ofisi aracılığıyla fon kaynakları hakkında bilgilendirmeler yapılması, proje yazım ve yürütme  desteği verilmesi,

Modül 3: ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ; Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi aracılığıyla akademik danışmanlık, üniversite test ve laboratuar imkânları kullanımı ve ortak proje geliştirilmesi,

Modül 4: FİKRİ SINAΠHAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ; Patent Ofisi aracılığıyla patent ve faydalı modelleriniz için danışmanlık,

Modül 5: ŞİRKETLEŞME ve GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ;  Girişimcilik Ofisi aracılığıyla şirketleşme ve kurumsallaşma desteği vermektedir.

Özetle Merkez; fon kaynaklarından yararlanmak amacıyla proje yazımı, yürütülmesi, üniversite-sanayi işbirliği, Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama  Hizmetleri alanında danışmanlık etmek üzere kurulmuştur.
Bu içerik 12.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 3892 kez okundu.